Privatlivspolitik

Røschke Auto Tradings (herefter benævnt som vi eller os) Privatlivspolitik beskriver, hvordan vi håndterer Personoplysninger, som indsamles og behandles i forbindelse med salg af biler, fremsendelse af nyhedsbreve etc.


Dataansvarlig:

Røschke Auto Trading ApS v/John Røschke
CVR: 28129726
USt-Id Nr.: DK 28129726

Østergade 15 1.th
3200 Helsinge
Danmark
Telefon: 0045 4879 6228
Telefax: 0045 4879 6226
www.roeschke-autotrading.com
jr [ät] roeschke-autotrading [dot] dk (jr [ät] roeschke-autotrading [dot] dk)

 

Vi ønsker at beskytte dine Personoplysninger og behandler dem ved efterlevelse af følgende principper:

 • Lovlighed: Vi behandler kun dine Personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde.

 

 • Dataminimering: Vi begrænser behandlingen af dine Personoplysninger til, hvad der er tilstrækkeligt og relevant for at opfylde formålene med indsamlingen.

 

 • Formålsbegrænsning: Vi indsamler kun dine Personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål.

 

 • Rigtighed: Vi sørger for, at dine Personoplysninger er korrekte og ajourførte.

 

 • Datasikkerhed og -beskyttelse: Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau, hvor der bl.a. tages højde for karakteren af de pågældende Personoplysninger. Disse foranstaltninger beskytter mod uautoriseret videregivelse og adgang, hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller ændring og mod andre former for ulovlig behandling.

 

Etablering af datasikkerhed vil sige at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine Personoplysninger: 

Fortrolighed: Vi beskytter dine Personoplysninger mod uønsket videregivelse til tredjemænd.

 

Integritet: Vi sikrer, at dine Personoplysninger ikke ændres af uvedkommende.

 

Tilgængelighed: Vi giver godkendte tredjemænd adgang til dine Personoplysninger efter behov.

Formål med behandlingen

Vi indsamler Personoplysninger som er nødvendige og begrænset til at imødekomme:

 • Oprettelse af kundeprofil på vores hjemmeside
 • Anmodning om modtagelse af nyhedsbreve
 • Bestilling og levering af biler
 • Konkurrencer
 • Salgsfremmende tiltag

 

 
Grundlag for behandling

Vi behandler dine Personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af en kontrakt du er part i
 • Retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning
 • Dit samtykke
 • Legitim interesse i relation til administration af kunderelationen, salgs- og markedsføringsaktiviteter, besvarelse af kundehenvendelser, behandling af krav, klager, reklamationer og lignende

 

Personoplysninger

Vi behandler flg. Personoplysninger:

 • Navn, adresser
 • , fax.nr. og e-mailadresser
 • ID-kort, registreringsattester

 

 

 

Videregivelse

Vi deler dine Personoplysninger med:
• Samarbejdspartnere, transportører, IT-leverandører og finansielle institutioner
• Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine Personoplysninger

Vi deler kun de Personoplysninger, der er nødvendige, for at vores samarbejdspartnere kan levere deres tjenester. Alle samarbejdspartnere er lokaliseret indenfor EU.

Opbevaring

Vi opbevarer dine Personoplysninger så længe det er nødvendigt for opfyldelse af formålene og i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine Personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine Personoplysninger og få behandlingen af dine Personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
 • Du har ret til at modtage de Personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed.

 

Vi gør opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Klik her for mere information.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at udfylde formularen og sende den pr. mail eller som brev til:

Røschke Auto Trading ApS v/John Røschke
Østergade 15 1.th
3200 Helsinge
Danmark
Telefon: 0045 4879 6228
jr [ät] roeschke-autotrading [dot] dk (jr [ät] roeschke-autotrading [dot] dk)